Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.' 5»

lang als onbefchoft, genegen om te vleijen en gevleid te worden, bedrieglijk, boos , een Man zonder eer en van irotfchen aart; aanftootlijke zielsgebreken, die de vooringenomenheid alleen niet kon zien , en voor welken Elizabeth zo blind was , dat zij dikwijls verklaard hadt, hoe niets , dan haar vast befluit, om ongehuwd te leeven, en dat hij haar onderdaan was, haar belette , hem ten Egtgenoot te kiezen (*). Haare keuze, van deezen ongefchikten Man tot Overften van het Krijgsvolk in de Nederlanden aanteftellen, was onbedagt, doch zeer naar den zin van 't Engelfche Hof, dat gaarn deezen hooggereezen Gunfteling loosde (f)-

Leicester was nog in Engeland, toen reeds de verborgenheid zijns heimlijken Berigtfchrifts der Ko ninginne eenigzius aan den dag kwam, bij 't welk hij gelast werd „ naaiftiglijk te verneemen naar het „ vermogen der Landen, alzo haare Majefteit be„ raadenwaSjde Opperheerfchappij over dezelrente „ aanvaarden, indien men ze met hun eigen mid„ delen kon befchermen." Jan van Oldenbarnevkld , één der wederkeerende Gezanten , hadt in Engeland gerooken , hoe Leicester op het Stadhouderfchap van Holland vlamde , en, waarschijnlijk , niet onkundig van het uitgelekte heimlijke

Be-

C) Groth Annal. p. 94. Robetrson Gefchied. van Schotland, I. D. bl. 389. 39t. (f) Hoofdt, II.D.bl, 1039,

Maurits.

Zijn heimlijk Berigtfchriftder Koninginnei

Sluiten