Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 6*1

doe alle Ordonnantiën en Vonnisfen uitvoeren, bij „ goeddunken van den Prefident en de Raaden over 3, Hodand, Zeeland en Friesland. —— Hij zal met „ der Landen Gecommitteerde Raaden 3 hem toete„ voegen, de Burgemeefters , Schepens en Wet ver„ anderen naar behooren , en daar het de nood ver„ eischt; en de Ampten , te vooren ter begeevinge „ van de Stadhouderen geftaan hebbende, begeeven „ aan getrouwe en bekwaame Liefhebberen des Vaderlands; doch overgiften van Ampten van den „ eenen aan den anderen zullen niet, dan bij be„ williging der Staaten , worden toegelaaten. Ook „ zal hij, met de genoemde Gecommitteerde Raa„ den, bij voorraad en tot nader orde, verleenen „ alle Brieven van Genade, Vergiffenis,Wettiging, „ Uitftel van Betaaling, en diergelijken , die bij den ,, Geheimen Raad te Brusfel plagten verleend te „ worden , mits daar op , vooraf, verflaande het goeddunken van den Officier en Magiflraat der „ Plaatze, en mits de verkreegene Brieven aldaar „ van waarde en wettig verklaard worden. Doch „ van voorbedagte doodflagen en andere fnoodemis-

„ daaden zal geeue vergiffenis worden verleend.

„ Hij voorzie , wijders , met de Gecommitteerde „ Raaden, op de verzekering en befcherming der „ Landen, en gedraage zich, te water en ten lande, „ als een goed Stadhouder, Capitein-Generaal en „ Admiraal behoort; zo, egter, dat hij eerbied toe„ draage aan den Algemeenen Landvoogd , door s, haare Majefteit van Engeland herwaards te fchik-

„ ken;

Maurits.

Sluiten