Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.' 6$

Niet zonder verontwaardigend misnoegen hadden zij gezien, hoe de Hertog van Anjou de Kerkplegtigheden der Roomfchen, bij hun voor godlooze bijgeloovigheden gehouden , waarnam. Leicester, integendeel , ging druk ter Kerke , hieldt openlijk het Avondmaal, verkeerde gemeenzaam met de Leeraaren, met hun raadpleegende over de beste middelen ter handhaaving en voortplanting des Hervormden Godsdienst!, voor welken hij een brandenden ijver ademde. De vuuriglten onder de Hervormden zagen hem aan als den Man, door de Voorzienigheid beflemd , om het Vaderland te verdeedigen , en den waaren Godsdienst te doen zegepraalen. Van hem beloofden zij zich meer dan van Prins Willem den I, die, in het ftuk van den Godsdienst, veele dingen (zo zij uitfloegen) hadt luaten floeren, uit vrees voor haat of nijd , of bij mangel van ontzag en vermogen ; 't welk geen plaats bij Leicester zou vinden, die zich dikwijls liet verluiden : hoe hij , in 't geen den Godsdienst of 's Lands welvaaren betrof, niemand meende te verfchoonen , en dat wijle de Prins veel te goedig en te flap over de verhoolene Vijanden geweest was. In de daad het bleek , dat Elizabetiis Gunsteling een geheel ander ftelzel dan het verdraag'.aame van Oranje omhelsd , en beflooten hadt, lot het handhaaven van den Hervormden Godsdienst, de Catholijken niet te fpaaren. De vervolging der Roomfchen, in zijne jeugd gefmaakt, ftak hem in den krop: om zijne gunst te bejaagen, door het betoon van een gelijken ijver in het voorftaan 'IF. Deel. £ van

Maurits.

Sluiten