Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CG

GESCHIEDENIS

Maurits.

De Op-

perlandvoogdijaan hem opgedragen.

1586.

van den Hervormden, en het weeren van den Roomfchen Godsdienst , liet de Graaf van Nieuwenaak , Stadhouder van Utrecht, zo lang Villers 's vijands gevangen was, door zijne Hellebaardiers drie Kloofters overvallen, kisten en kasten openflaan, en het Mistuig wegvoeren (*).

Deezen, gedreeven door een blinde drift, geenen door zugt ten algemeenen oorbaar gepord , anderen gewekt door de hoope van in 's Graaven gunst wel diep te deelen, veréenigden zich allen , om de Opperlandvoogdij eenen Vreemdeling optedraagen. Het fchielijk bewilligen van allen, in een ftuk van zo ver een uitzigt , is verbaazend. Deeze nieuwe Waardigheid , op welke men Leicester in Engeland reeds hadt doen hoopen, blonk hem begeerlijk in 't oog: doch, wanneer hij het voorneemen bemerkte, om hem een Raad toetevoegen , zonder welken hij niets zou kunnen doen , verloor deeze al dit aanlokkende, en hij weigerde ze, aan zulk een band gebonden , te aanvaarden : en kon men hem daar toe niet beweegen , dan wanneer deeze Raad beftondt uit twee Engelfchen , volgens het Verdrag , met de Koninginne gemaakt, en voorts uit Inboorlingen, doorhem, naar welgevallen, te kiezen. Men haalde hem over tot het keuren uit een dubbel getal, door de Staaten voorgedraagen : terwijl hij, vooraf, eenige Perfoonen , uit onderfcheide Landfchappen, noemde , welken hij verklaarde altoos te willen ge-

brui-

(*) Hoofdt , H. D. bl. 1042. T04S.

Sluiten