Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 67

bruiken. Voorts begeerde hij zelve het Berigtfchrift voor den Raad opteftellen, dan noch daaraan,noch aan eenig Befluit des Raads, verbonden , of aan de meerderheid der ftemmen gehouden te zijn. Met één woord, hij bedong een uitgeftrekter gezag,dan immer eenig Landvoogd hier bezeten hadt , en de magt, om buitengewoone onderftandgelden te heffen. Hohenlo weigerde het algemeene Luitenantfchap over 't Krijgsvolk van den Staat onder hem te aanvaarden. Maar Prins Maukits zelve en Graaf Willem L odewijk namen , tot hunne bijzondere Stadhouderfcliappen, Lastbrieven van deezen heerschzugtigen Vreemdeling (*).

Koningin Elizabeth geliet zich hoogst gebelgd over deeze verheffing van haaren Onderdaan : ftortte des klagten, doormengd met bedreigingen: befchuldigde Leicester van onvergeeflijke eerzugt , en de Staaten , van niet ter goeder trouwe gehandeld te hebben. De ftreeken deezer Vrouwe maakten de Mannen , in het beltuur van 's Lands zaaken grijs , geworden, verlegen. Met den Hertog van Anjou en den Koning van Frankrijk hadden zij altoos kannen voorzien, welke maatregels hun (tonden te neemen: maar op de ingewikkelde en veranderlijke Staatkunde van Elizabeth was geen peil te trekken. Zij hadden gevreesd, haar niet genoeg toeteftaan , en 't werd hun kwalijk geduid, al te veel aan haaren Gunsteling te hebben opgedraagen. Dan zij doorzagen thans

het

(*) Hoofdt, II.D. bl. 1045.1045.

E 2

Maurits.

Elizabeth gelaat zich te onvrede over ie opIragt der Landyoogdijelan Lei. :ester.

Sluiten