Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

WederzijdfcheKrijgsbedrijven.

7* GESCHIEDENIS

werden de Friezen geraaden , „ zich te onthouden „ van allen handel met Engeland D daar een einde„ looze Oorlog en eeuwige Slaavernij uit te wagten „ ftondt. Veel eer behoorden zij zich te verzoenen „ met hunnen Koning, en hier toe werd niets meer „ vereischt, dan ilegts weinig bloode Boeven (dee„ zen fchendnaam werd den Staaten gegeeven) den ,, kop te klooven (*)."

In Gelderland waren de Vijanden doorgedrongen tot bet Klooster Beeterswaard, 't welk zij innamen. Maar Schenk, die onlangs een Cornet van Appio Conti verfloeg , ftak den brand in 't Klooster , en maakte bijkans alle Spanjaards af, die zich daar ten

getale van omtrent tweehonderd bevonden. De

Graaf van Mansveld floeg het beleg voor Graave. De Graaf van Hohenlo wist den Belegerden voorraad toetefchikken. De Engelfchen , onder Nor rits , hielden een fcherp gevegt met de Spaanfchen , die moesten wijken, en dus aan Hohenlo op nieuw gelegenheid gaven , om krijgs- en mondbehoeften in Graave te brengen. Schoon de Vijand deeze Stad uit vierentwintig ftukken befchoot, eene groote bres maakte, en ftorm deedt loopen, vorderde hij niet^ en men hadt alle hoop, om het uittehouden , wanneer Ludbreciit Turk , Heer van Hemert, een jong Geldersch Edelman van aanzienlijken geflachte, tot een verdrag met den Vijand befloot. Eenigen willen , dat hij daar toe werd overgehaald door de

lief-

fj) Reyd , IV. B.bl,7o. Hoofdt, II. D. bl. ioöp-

Sluiten