Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7+

GESCHIEDENIS

Maurits.

Oorlprongdes Ooi logs me den Aardsbisfchopvan Keu len.

Philips Sidnei, het Bevelhebberfchap over een Nederlandsch Regiment opdroeg. Deeze voorkeus, aan een Vreemdeling gegeeven , bewoog tweeëntwintig der voornaamlte Bevelhebbers, om hier over fchriftlijk te klaagen, en den dienst, waar in geene bevordering voor den Landzaat te wagten ftondt, optezeggen , indien de zaaken op d&n voet bleeven. Dan Leicester wees dus een Vertoog, zijns oordeels na muiterij fmaakende , met trotfche verontwaardiging van de hand (*). Farneze bediende zich van die verdeeldheden , om zijne vermeefteringen voorttezetten. Venlo , belegerd , en door de bezetting moedig verdeedigd , viel hem, door dwang der Burgeren, bij verdrag, in handen (f). Vervolgens floeg hij het beleg voor Nuits, dooreen zonderlingen zamenloop van zaaken thans in de magt der Staaten.

Naamlijk Gerhard Truchses, Aardsbisfchopvan Keulen, was verliefd op Agnes, Dogter des Graa■ ven Joan George , Graaf van Mansfeld. Haar 1 niet als Bijzit kunnende houden , en onmagtig zijne liefdevlam te fmooren, hadt hij den Roomfchen Gods. dienst verzaakt, om haar tot Egtgenoote te krijgen. Dan zo gemaklijk het hem viel, den ongehuwden Staat te verlaaten , zo zwaar ftondt het hem , van zijne Waardigheid afteftaan. Deeze meende hij te

be-

(*) Grotii Annnl. p. 97- Hooidt, II.D.bl, 106*5. (f) Bor, XXI. B. bl. 26. Strada, Dec. II. Lib. VII.

Sluiten