Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN» 75

behouden door het invoeren eener Godsdienstbelijdenisfe, die allen de vrijheid van trouwen vergunde. Maar, in ftede van de Lutherfche te omhelzen , 't geen misfchien eenige Duitfche Vorflen , der Augsburgfche Belijdemsfe toegedaan, tot het handhaaven zijner zaake zou bewoogen hebben , hadt hij de onvoorzigtigheid, om aan de Calvinifche de voorkeus te geeven. De rijke Kanunniken zijner Hoofdftad bleeven niet in gebreke, om zich aantekanten tegen eene verandering , ten hunnen bederve ftrekkende. Door den Paus gemagtigd , en door Parma onderfteund, verzetten zij zich tegen den Aardsbisfchop , verklaarden hem van zijne Waardigheid vervallen, en vatten de wapens tegen hem op. Truchses, genoodzaakt zich in Holland te verbergen , was daar, eenigen tijd vóór den dood van Willem den I, aangekomen. Ernst, Zoon des Hertogs van Beijeren , werd op den Aardsbisfchoplijken Zetel van Keulen geplaatst, en, om hem meer aanziens en magts bijtezetten, kreeg hij ook de Bisdommen van Luik, Munfler en Hildesheim. De Spaanfchen be> gunstigden hem alzins , 't zij om dat hij aan der Huize van Oostenrijk vermaagfchapt was , 't zij pn eenen magtigen Nabuur aan hunne belangen te ver binden, en aan hunne Partij een Land te verpligten . waar uit de Nederlanden veel Krijgsvolk kreegen,et 't geen ter wijkplaatze voor hunne vlugtelingen ftrekte Deeze ftreek van Staatkunde zou hun veel voordeel hebben toegebragt, indien de nieuwe Kerkvoogd z< veele bekwaamheden bezeten hadt, als haat tegei

■ d

Maurits.

i

» t

Sluiten