Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 79

Oord, ingenomen. Maurits hadt hem op deezen krijgstocht vergezeld , en gedeeld in de eere der volvoeringe : deeze was de eerfte van een Prins , dien wij, vervolgens, als den grootften Veldheer van zijnen tijd zullen befchouwen (*).

Op deeze wijze geholpen , zou Leicester de magt der Spaanfche Krijgsknegten het hoofd hebben kunnen bieden. Maar , verblind door den glans des hem opgedraagen gezags, wilde hij 'er zich van bedienen tegen hun, van wien hij 'tzelve ontvangen hadt. Zijne verbeelding plaatste hem in een Land, tot een Wingewest van Engeland gemaakt , en hij was 'er alleen op uit, om zijne overheerfchende agtbaarheid te vestigen. Hij nam het tegenövergefteld en toenmaalig ftrijdig character der beide Volken niet ïn aanmerking. De Engelschman dient als Slaaf, en heerscht als Dwingeland. De Nederlander weet met even veel gemaatigdheids te gchoorzaamen, als te gebieden ; en , aanbid hij , als 't ware, goede Vorlten , hij verzet zich , zonder te rug te wijken, tegen hun,, die overheerfching zoeken (*). Leicester , hier van onkundig , waande, dat het hem zo ligt zou vallen, de heerfchappij over een vrij Volk te verkrijgen , als de gunst eener galante Koninginne te verwerven. Dan zijne bedagtloosheid hadt zijne oogmerken reeds, voor zijne overkomst in Holland, bekend gemaakt, en men droeg daar , zo wel als in

Zee-

(") Hoofdt, II. D. bl. 1089, (t) Ghotii Annal. p. 05.

Maurits.

Oorzaaken der onéénighedentusfchen de Staaten en Leicester.

Sluiten