Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

Waarom hij Utrcchttotde plaatze zijns verblijfskoos.

Zeeland , zorge , om het navorfchen van 's Lands vermogen, waar toe hij bijzonder gelast was , te beletten , en hem eene bepaalde fomme toeteltaan. Ook hadden deeze Gewesten , door Maurits tot Stadhouder te verheffen, zijn gezag bepaald, en fton. den dus bijzonder ten doel van zijnen haat. Hij zogt een aangenaamer verblijf.

Van alle Gewesten was hem geen gelegener , tot het volvoeren zijner heerschzugtige oogmerken, dan Utrecht , thans op de Hollanders, en met naame op Amfterdam, gefloord , ter oorzaake des Koophandels : daarenboven was de Stadhouder van Utrecht teffens Stadhouder over Gelderland , dat aan 't Sticht grensde, en vloog op 't wenken zijner oogen. Ook hadt de Koningin van Engeland, reeds voor Leicesters herwaadskemst, eenen vriendlijken Brief aan de Staaten van Utrecht doen ter hand komen, waar in zij haar genoegen betuigde op 't ver. neemen, dat dit Gewest haar, onder alle de Veréênigde Gewesten , eene bijzondere hoogagting toedroeg: 'er bijvoegende, dat zij ter deezer oorzaake den Graaf van Leicester nadruklijk gelast hadt, die van Utrecht, bovenal, met raad en daad bij teHaan (*).

Leicester , te Utrecht gekomen, pleegde geen raad met braave en van 's Lands gefteltenisfe kundige Burgeren, noch (lelde op hun zi n vertrouwen. Hij ging alleen af op de inzigten van zijn eigen be-

krom»

(*) Bok, XX. B. bl. 91.

Sluiten