Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 87

goud , die hem dit ontwerp in 't hoofd gebragt hadt, zou Thefaurier zijn. Over deezen voorflag liepen de gefchillen zeer hoog. Maar Leicester verklaarde, dat hij wilde gehoorzaamd worden. Paulus Buis , die, tot deezen tijd, de Engelfche Partij toegedaan geweest was, gekoozen, om mede een Lid te zijn van deeze Kamer, bezat eene te groote ziel, 0111 deezen post aan te neemen, en betuigde Leicester in 't aangezigt; dat hij Reingoud niet tot zijnen Commis zou hegeeren, zo hij zich al bekwaam kennen mogt tot het Thefaurierfchap, zo verre was het 'er van af, dat hij als Commis, onder Reingoud zou willen dienen, 't Valt ligt te bevroeden , hoe zulk eene 0penhartige taalden heerfchzugtigengeest van Leicester moest ftooten, en den wraaklust zijns Guuftelings wetten, 't Leedt ook niet lang, of hij moest daar voor boeten. (*).

Leicester meende alle zijne oogmerken te zullen kunnen bereiken; dewijl hij zich gerugfteund vondt, van 'sVolks gunst, welke hij zich hadt weeten te verwerven, langs wegen , volkomen ftrookende met zijn Characler. Men behoeft geen fcherpziend oog in Staatkunde te bezitten, om te ontdekken, dat een Vrij Volk niet fterk verknogt is aan hunne Hoofden, wanneer het, onder derzei ver Regeeringe, tegenheden fmaakt. Niets valt gemaklijker, dan hetzelve kwaade vermoedens wegens hunne opregtheid in te boezemen, als zij het beftuur der geldmiddelen in

han-

(*) Hoofdt, II. D. bl. 1068-1071.

F 4

Maurits.

Onderftaat het oprigteu van een Kamer der Geldmiddelen.

Middelen , van Leicester aangewend , om de Staaten gehaat te maken.

Sluiten