Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3S

GESCHIEDE NIS

Maurits.

handen hebben. Leicester wist zich , met zij. nen Aanhang , van deeze Volksgeaartheid te bedienen tegen 't belang des Volks zelve. Men fpaarde geen agierklap, om de Staaten verdagt en gehaat te maaken. Men hieldt het daar voor , dat de Landvoogd zijner waardigheid te kort deedt, als hij zich onderwierp aan eene Vergadering , grootendeels zamengelteld uit een hoop Kooplieden, allen bedekt met het (lof hunner Winkelen en Pakhuizen. Deeze bekrompene geesten , beperkt binnen den engen omtrek huns handels, waren niet gefchikt, om dewijdftrekkender uitzigten der Staatkunde nategaan of te bevatten, veelmin uittevoeren. Aan baatzugtig gewin gewoon , (lelden zij e:gen boven algemeen belang. Dusdanige fchoonfchijnende redenen

maakten en diepen indruk op het onkundig en ligt begogelbaar Volk. Het voorbeeld dier oude Gemeenebesten, welke hunnen oorfprong niet verfchuldigd waren , gelijk veele hedendaagfchen , aan geweld en de kragt der vooroordeelen, doch aan Wetboeken, door de kloekde Vernuften opgedeld; en zelfs de Voorregten, die de Kooplieden genooten , in het beduur der twee bloeiendde Steden , toonden , dat dergelijke voorgeevens noch op reden noch op gezag deunden. Veel regtmaatiger is het, dat, in een Gemeenebest, 't welk alles aan de Zee en de Rivieren verfchuldigd is , de Handelaars , die den Staat en zichzelven verrijken , daar hun beroep niets vernederends in zich hebbe , in de Regeering deelen, en Ampten waarneemen. Van 's Lands gedeltenisfe en

waare

Sluiten