Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SWaURITS.

De U-

tree ktfchenwillen de regeering geheel aan Elizabethopdraagen.

90 GESCHIEDENIS

lijk voorkwamen , en op geweetensdwang uitliepen (•).

De Hollanders verzetten zich het fterkst tegen alle deeze nieuwigheden. Doch geen Stad , geen Oord, waar 't zaad van wederwil tegen de vastgeftelde regeering' breeder wortels en geiler fpruiten fchoot, dan in Utrecht. Leicesters Vertrouwelingen bliezen daar allen de ooren vol met klagten over de kleine magt, den Landvoogd afgeftaan , en met roemen van de wonderen, welke hij zou verrigten , zo men hem alleen begaan liet. Dit ging tot het uiterfte; dus de Burgerhoplieden, voorgangers tot alle vreemdigheden, een Verzoekfchrift inleverden, ,, hoe het „ hunne en aller Vroomen enkele wensch was , dat „ het beduur des bedroefden Vaderlands gedeld „ wierde in 't geweld der Koninginne van Enge„ land. Dies baden zij zeer ootmoedig den eerzaa„ men en wijzen Raad der Stad , gezaamenderhand „ met de Onderdaanen , bij zijne Doorlugtigheid te „ arbeiden , dat men , van wege de Stad , Steden „ en Landen van Utrecht, de ganfche regeering en „ volkome magt over dit Gewest aan haare Majedeit „ opdroege , zonder eenige voorwaarden of bepaa„ ling , behoudens den waaren Christel ijken Gods„ dienst, en de Voorregten , waarbij haar gezag „ niet bekort werd." De Vroedfchap tekende, zo verre haar de zaak betrof, een Gefchrift, 't welk alle

(*) Refol. Holl. 1586. bl.234. Bor, XXI.B. bl. Hl. Grotii Annal. p. 100,

Sluiten