Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

92 GESCHIEDENIS

ten van Holland namen het zeer euvel. Zo weinig wist men tot befchuldiging deezes Mans intebrengen, dat men zich behelpen moest , als het zwaarfte ten zijnen laste, met een gefprek , door hem in de gevangenisfe gehouden , volgens de verklaaring van één enkel Procureur, hierop uitloopende: „Dat „ de Engelfche Koningin de Veréênigde Nederlan„ den wel nimmer verlaaten zou , maar nogthans „ nimmer de Opperheerfchappij daar over aanvaar„ den; en dat zijne Doorlugtigheid zelve met het ,, ontwerp der opdragt van onbepaalde heerfchappij „ aan haare Majefteit gegekt hadt; dat het ook te., gen de Utrechtfche Verêéniging ftreedt, diegeenen ,, Geweste toeliet, zich eenigen vreemden Heere te „ onderwerpen , zonder bewilliging van de andere

„ Leden des Verbonds." Leicester vondt

zich in 't nauw, en lochende, last gegeeven te hebben tot het vatten van Buis : deeze bleef, egter, zes maanden gevangen , en werd toen gellaakt zonder veroordeeling of vrijfpraake. Schoon het gedrag van Buis over 't geheel niet vrij van aanftootlijkheid was, en hij, in den beginne , zeer tegen Frankrijk en voor Engeland geijverd, ja den Graaf meer, dan behoorde, tot ag'erdeel des L?nds , ingewilligd hadt, en zommigen wilden, dat hij alleen, uit fpijt, van alles niet bij hem te vermogen, hem nu tegenviel, trokken de meeften zie 1 zijner kwellinge aan , en fchreeven het leed, hem berokkend, toe aan de wederwraak van zijn fmaadlijk fpreeken tegen Keincoud ,

en

Sluiten