Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAURITf.

t.eicestfr

poogf te

ver-' gpefsch

O.-denbar Ï^e ■

yi i-d te Ut echt te krijgen.

c4 GESCHIEDENIS

waaH'g'rg ve-vuld over zulk een fchandvol gedrag; nam. n e zaken der uitgezetten ter harte, en hun omer befc.etming. den Graaf, in de duidelijkfte en onhev<imp--ldfte woorden, voortellende de onbillijkheid d-ezes ha dels, met alle de gewoonlijke gevolgen , d'ar uit te dugten , vert logende (*).

Leicester twijfelde niet , of de Advokaat Oldenbarneveld , wiens vrijheidsmin en bekwaamheid hij kende, was de voornaame bewerker van alles, wat tot belcherming der uitgezette Utrecht fchen met zo veel ijvers ondernomen en voortgezet werd. Hij onthoudt hem te Utrecht. Maar de Staaten van Holland AMen dit opöntbod teleur, metdeheufche weigering, dat zij hunnen Advokaat uit de Vergadeting ni.t misf.n konden (f). Zij vreesden voor iet ihm rtersj >n misfchien, dat de Man , op wiens kloekheid en arbeidzaamen ijver in 't verhandelen hun.iet zaaken zij zich voornaamlijk verlieten, een Zelfde lot al» Buis ondergaan mögte. En rr-1 de daad was hun to n iets voorgekomen, 't geen de agteTdogt tegen Le'CEstër zeer deedt toeneemen, én, ten vollen in 't licht g.-bragt, den Lande wonder te ftade kwam.

Zi kere Steven Paret , van Antwerpen na Rotterdam verhuisd , doeg , kort naa zijne aankomst, oproerige taal uit, en bragt zich in 't vetmee-en, dat hij de Schrijver was van zekere Schimpschriften

tegen

(«•) Hoofdt, tl. D. bl. 1077-1081.

(f) Zie aldaar, bl. 1079. en Re/el. Holl. 158Ö.W. 3=7-

Sluiten