Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6

GESCHIEDENIS

Maurits.

Ontmoeting,Leicester , te Amflerdam, bejegend.

hem op de hoede te weezen. 't Geen Hoofdt optekent , van zijne eerde inkomst te Amjierdam, waarlchijulijk om deezen tijd voorgevallen , wijst uit , hoe verre het vermoeden van eenen euvelen toeleg liep. Onder voorwendzel van hem ftaathjk intehaalen, maar met de daad, om zijne gangen nate (peuren, en hem in bedwang te houden , toogen verfcheide fraai opgecierde Schuiten , vol jonge manfchap, geleezen uit de Schutterij, onder 't geleide van den wakkeren Jan Kokneliszoon Hoofd , toen één der Burgerhoplieden , "hem te gemoet , en omcfngelden het Jagt , 't welk den Graaf voerde, in diervoege , dat deeze altoos van de overige Engelfchen zijns gevolgs verwijderd was , om dus zijn perfoon, zo hij iet ergs in den fchild mogte voeren , altoos in zijn geweld hebben. Een gedeelte deezer jonge manfchap bleef altoos bij den Graave , hem, beurtlings, bij dag en nagt , en kwanswijs tot lijfwagten dienende. Eene eer, welke hij, zonder argwaan te verwekken , niet van de hand kon wijzen , doch niet naaliet aan hem zeer bedenkelijk voor te komen , waarom hij zich tegen de zijnen, doch zo, dat het van één der omftanderen , die het Italiaansch kende, verdaan werd, in die fpraake ontvallen liet]: Ouesti Signori mi fanno molti caresfe ; ma

twnviene d'animo Deeze Heerenbetoonen mij veel

beleefdheicis ; maar 't komt niet uit het hart. Het Prinfen Hof hadt hij ter herberge, doch hij werd, op een kostbaar avondmaal , in 't Stadhuis onthaald. Hier plaatste men Leicester tegen over eene hangkamer,

Sluiten