Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 103

ment vereischt wierd , waar hij ook de zaaken deezer Landen zou behartigen; doch hij hadt onder de hand laaten verluiden, dat het beledigend gedrag der Staaten hem drong , zich te verwijderen, tot dat de dingen een ander gelaad haddén aangenomen : zulk een denkbeeld , 1'trekkende om de gemoederen tot oproer aantehitzen, werd door ettelijke Leeraars » gemeenzaam en weigeleden bij hem, van dcnPredikftoel het Volk ingedampt. Hier over aangefprooken , gaf hij geen ander, dan dit dubbelzinnig, antwoord , dat men de Leeraars wel anders zou doen

preeken. Behalven dat hij vreesde, ten Hove

van Engeland , door een te lang afweezen, zijnen vijanden, die hij daar hadt, te veel fchoon fpels te geeven, en daarom verlangde, derwaards tekeeren. was het voornaam oogmerk deezer reize zeer waar fchijnlijk, om der Koninginne den ftaat der Neder lan Jewopenteleggen, en met haar de middelen te beraa men tot,bereiking van de gezogte Opperhecrfchappij, Oldenbarneveld en andere Vaderlandlievender! dit doorziende, en ongerust over dit vertrek, zog ten hem den overtocht te ontraaden , of ten minitel te doen uitftellen. Te vergeefsch. Hij volhardd en betuigde, bijkans met eede, dat geen roisnoegei hem hier toe bewoog, fchoon hij zich ontvallen riet dat het Vertoog der Staaten van Holland, Zeelanc en Friesland, en eenige ander* dingen hem niet ge fmaakt hadden. Dan zijn weezenlijk oogmerk bleet ten duidelijkfte, toen hij de Algemeene Staaten ver klaarde: „ Dat hem van andere Gewesten, naam G 4 „ lij

Maurits.

Leicesterneemt voor, na Engeland te vertrekken. Wat* hem daar toe bewoog.

1

l

> f

Sluiten