Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mr NEDERLAND EN. 107 4

fteld hadt. Een lijst van vierentwintig Steden en Sterkten, die hij met Engelfchen en Ieren wilde bezetten, en zich, door dit middel , daar van verzekeren , wees zijnen toeleg uit. Op zijne reis na Zeeland hadt hij te Dordrecht e;nen Admiraal over den Flaamfchen Oord willen aanftellen; doch dit werk haperde : te Vlhfingen eenigen tijd na wind wagtende , maakte hij intusfchen de Bezetting van Veere tegen Prins Maurits op, en vaardigde verfcheide Brieven af aan zijne Vertrouwelingen , om, ftaande zijn afweezen, zijne zaak te behaitigen. Het evengemelde bepaalende Berigtfchrift, als mede de Lijst der Plaatzen , onwederfpreeklijke merktekens vanLeicesteksdubbelheid, kwamenterftond, naa zijn vertrek ttk Zeeland, aan den dag (*).

De Staaten , hier over met billijke verontwaardiging vervuld, verhaastten het beftemdeGezantfchr.p na Engeland. De Afgevaardigden , te Londen gekomen , kreegen , den vijfden van Sprokkelmaand desjaars MDLXXXVII, gehoor bij de Koninginne. De verpligtingen aan de Koninginne ten breedften uitgemeeten hebbende, verklaarden zij, dat de Veriénigde Landfchappen zich nog ftreelden met de hoope, dat haare Majefteit, naa het ftuk met rijper raade overwoogen te hebben, zou befluiten, om de aangeboode heerfchappij over dezelve , onder bïllijh Voorwaarden, aanteneemen, het getal haarer Hulp

ben

(*} Groot Plakaatb. IV. D. bl. 84. Bor, XXI. B. b 76. Hoofdt, II. D. bi. 1116. Reyd, V. B. bl. j»a.

Maurii?.

Gezantfchap der Staaten na Engeland.

1587-

Sluiten