Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

sia GESCHIEDENIS

denklijk was. Hij verkogt het Slot aan Parma

Tegen den zin der Staaten, hadt men, te dier

zelfde oorzaake , aan William Stanlei , eenen Roomschgezinden, het bevel van Deventer, en aan Roeland York dat van eene Schans tegen over Zutphen moeten laaten, beiden Engelfchen en zeer verdagt, dewijl zij voorheen bij den Spanjaard gediend hadden. De Soldaaten van Stanlei waren ■allen Catholijken, en meest Ieren, van eenwoesten aart en fchriklijk voorkomen, daar zij half naakt gingen , dikwijls rauw vleesch en zonder brood aaten, van geene erbarmenis of menschlijke meéwaarigheid wisten, en met regt den naam van Wilde Ieren droegen. Van den Godsdienst hadden zij geene kennis, en beftondt deeze alleen in 't bijwoonen der Misfe. Om die te hooren , liepen zij dagelijks na Zutphen, en gaf zulks Stanlei gelegenheid, om gemeenfchap te houden met Taxis , Overften des Konings van Spanje daar ter Stede. Dit ging zo bedekt nieï, of 'er rees vermoeden van fnooden toeleg bij eenigen te Deventer; dan men hieldt hun voor neuswijzen, die alles ten flimften duidden, en wantrouwden aan de opregtheid van een Man , die 'er op ftofte, als of dezelve geen wedergade hadt. Hij wist daar door de Vvethouderfchap te beleezen en diets te maaken, dat hij, tot zekeren aanllag, meer volks binnen de Stad zou brengen. Dit gefchiedde op den negencntvvintigften van Louwmaand; doch htt waren negen-,

(*) Hoofut, II. D. bl. "23.

Sluiten