Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

De Engeilekenmaaken zich meei en meer gehaat.

De Staaten oefenen mei gezass, en fchri ven na Engeland.

(•) Hoofdt, II. D. bl. U3'. (t) Zie aldaar, bl. flS% llZ2' (§) Zie aldaar, bl. 1132-

II4 GESCHIEDENIS

na den Vijand: een Kornet tt Arnhem , vandenzelf. den Landaart, ftoeg denzelfden weg op (*>

Deeze trouwlooze verraaderijen en dit fchandelnk overloopen verwekten een algemeen wantrouwen en misnoegen. De Staaten fielden geld op delijvenvan Stanlei en York. De haat tegen de Engelfchen kreeg merkelijken wasdom, toen eenige benden Engelfche Ruiters uit Gelderland en 't Graaffchap 2tophen na Holland toogen , en tot ? Gravenhaag* doordrongen, om van daar het geld te haaien, tgeen de Koningin hun fchuldig was. Zij heten Z1ch tot den aftocht niet beweegen , dan door de betaahng van achtienduizend Guldens. Ondertusfchen hepen i£ flroopende, het platte Land, waar zij doortoo-

gen, af (f). , Het gelukkigst van dit alles was , dat de Engelfchen zich verfoeid maakten, 't geen de ijver en het

r getal der Aanhangeren van Leicester verminderde.

i. De Staaten, ziende hun gezag toeneemen naarmaate dat van Leicester afnam, namen deeze gelegenheid waar, om de banden , aan hun gezag gelegd, te verbreeken : zij herriepen het bepaalend Plakaat op de Zeevaart , en fielden den vrijen Handel van aileWaaren, uitgenomen Krijgsvoorraad , open op alle onpartijdige Plaatzen (§> Vervolgens fielden zi, hunne bezwaaren voor in een Brief, zorgende, J dat

Sluiten