Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 117

niger duizend lasten Rogge na Engeland verzogt, hadden zij de verftandige koenheid, dit verzoek aftellaan, uit hoofde des geringenvoorraadsvanGraanen, die , zo veel verminderd , den Lande met duurte en gebrek dreigde (*).

Alles fcheen in Holland, onder het wettig gezag der Staaten , eene gefchikte gedaante aanteneetnen , wanneer een enkel Man hun openlijk durfde wederflreeven. Sonoi ftreelde zich voor lang met de hoope van Westfriesland tot het afzonderlijk deel zijner heerfchappije te krijgen. Door Leicester en Elizabeth gerugfteund , weigerde hij den ftraks gemelden Eed , door de Staaten voorgefchreeven, afttlfggen. Maurits toog na Medenblik, om hem tot zijn pligt te brengen: dan Sonoi (loot de Poort, en weigerde hem te ontvangen. Men nam in overleg, om den wederftreevenden Overften , door geweld , tot gehoorzaamheid te dwingen ; doch de vrees, dat hij, van elders bijgedaan, nieuwe inlandfche onlusten zou verwekken, belette, dat dit tot een beüuit kwam. Maurits hadt veel deels in 't neemen deezer voorzigtige maatregelen : fchoon men, door valfche befchuldigingen en listige vleitaal , het hart van deezen jongen Held hadt zoeken te bekooren, hieldt hij zijnen aart en bekwaamheden , die, ten eenigen tijde , het Land van de rampen , door de onbedagtzaame verbintenis met Engeland gebrouwen, zouden ontheffen, verborgen. Sonoi's

zaak

(*) Hoofdt, II. D. bl. 1141.

H 3 .

Mauwt*.

Moeite met den Overften Sonoi.

Sluiten