Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. ut

Graaf Willem 'er zich niet tegen durfde verzetten , doch zulks goedkeurde, mits de opdragt der Hooge Overheid gefchiedde in gemeenfchap met de andere Gewesten , wier Gezanten , ten dien einde , zich reeds in Engeland bevonden. De Predikanten in dit Gewest, die, tegen 's Graaven raad , om zich niet in Staatszaaken te fteeken , bijéénkomften van dien aart gehouden hadden, zonden, op kosten der Kerken , eenen Leeraar na Engeland, Elizabeth fmeekende, om deernis te hebben met de verdrukte Kerke, en haaren bijftand te verleenen aan de ongelukkige Dienaaren van God, die zich voor haare voeten nederwierpen. Deels zette de blinde ijver, deels de hoop op verbetering van wedde , hun daar toe aan (*).

Zo zeer deeze oproerige handelingen de Koninginne behaagden, zo zeer fmertte het de Afgevaardigden der Algemeene Staaten, te zien, dat bijzondere Gezantfchappen te Londen veel heufcher bejegening ontmoetten, dan zij ontvingen. Zij kreegen des te meerder afkeers van de Engelfchen, en 'er rees menigmaal hoogloopende twist tusfchen hun en Leicester, dien hun, bij zekere gelegenheid,verweet, dat zij Buis, die de galg verdiende, niet alleen ontflagen, maar weder in den Raad van Staate getrokken hadden. Men toonde, dat hij Buis nimmer hadt willen doen te regt ftellen , waarop hij verklaarde,

! Raads-

(*) Hoofdt , II. D. bl. ,1145. Reyd , VI. D. bl, 102.

H 5

Maurjto.

De Gezantender AlgemeeneStaaten doen verflag van 't befluic der Koninginne.

u

Sluiten