Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

GESCHIEDENIS

Maurits.

't Strijdi; verflag der Utrechtfche Gezantenbaart moeite.

Raadsheeren tot Regters benoemd te hebben. Wie deeze waren, blijkt uUProuninksVerdeedigfchrift, vermeldende , dat Buis uit zijne gevangenis ontflagen was ten zelfden tijde , als hij zich voor 't Hof van Vu echt en zekere Gemagtigden uit den Raad van Staate zou hebben moeten verantwoorden. Het befluit der Koninginne, 't welk deeze Gezanten den Algemeenen Staaten aanbooden , op den eenëndertigften van Lentemaand , was van deezen inhoud: „ Dat haare Majefteit noch genegenheid tot hetaan„ neemen van der Landen heerfchappije hadt, noch, ten deezen tijde, gelegenheid tot verftrekking van '„ grooter hulpe , dewijl zij zichzelve met Oorlog , „ zo uit Spanje als elders, gedreigd zag ; doch dat „ zij , eerstdaags , den Baron van Bukhorst zou " afvaardigen, om grondig berigt van de gefteltenis „ der Neéerlandfche zaaken optedoen •, en daar naa " befluit neemen op 't wederzenden van Leicester, , en het vermeerderen haars bijftands (*). r Veertien dagen vroeger dan dit antwoord van Eliza' beth , den Afgezanten der Algemeene Staaten gegeeven, inkwam, hadden die van Utrecht, door Rataller'en Modet, uit Engeland geheel ander befcheid gekreegen: te weeten, dat Leicester, welhaast, met meerder luifter enuitgeftrekterbewindzouopdaa•ren. Zij bragten ook vleijende Brieven van de Koningvaan deWethouderfchap van Utrecht en de Gemeente g'erigt, mede, welker laatstgemelde van 't Stadhuis

werd

Q*) Hoofdt, II. D. bl. 1148. H49«

Sluiten