Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

I2* GESCHIEDENIS

heftigheid, met welke hij tegen de Staaten bulderde, vervoerde hem tot het geeven van onvoorzigtige raadflagen , welke zijne Staatzugt verraadden , en zijne kunstenaarijen ontdekten. Geen deezer maakte meer gerugts, dan die aan Junius , zijnen Geheimfchrijver, gerigt, dooT Daniël de Burggraaf opgefteld, en van Leicester getekend was. Junius gafdenzelven, heimlijk, aan verfcheide onbeampte Lieden te leezen. Niet lang bleef dit geheim verborgen voor 't waakend oog van Oedenbarneveld, die dat der Staaten van Holland opende, en hun den weg wees, om Junius te betrappen , en tot het voortbrengen vün den Briefte noodzaaken. Een affchrift, van deezen Brief genomen, wees uit, „dat „ Junius last kreeg, om een keer te doen door de „ goede Steden , de welgeneigden te vertroosten, „ en te verzekeren van de goede gezindheid der „ Koninginne tot der Landen hulpe, en van zijnen

„ ijver ten hunnen dienfte. Voorts moest Ju-

i3 nius zulken, die bevel voerden over de Gemeenten, onderrigten, dat hij Graaf van Leicester „ wederom kwam , in 't best betrouwen , dat zij „ hem het gezag, noodig tot beleid der hooge heer„ fchappije, zouden doen toevoegen, zonder dat „ hij meer met het dwarsdrijven der Staaten ge„ kweld wierd. Deezen behoorden zich te verge„ noegen met behoudenis van 't geen zij, onder de „ Stadhouders, van Keizer Carel en Koning Phi3, lips gehad hadden : dewijl hij geene zaaken van „ gewigt begeerde te handelen , dan ten overftaan

„ der

Sluiten