Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5*

GESCHIEDENIS

Maurits.

IIonENLi

en Leicesterniet te verzoenen.

Nasfau, Hohenlo, en zelfs over eenige Engelfchs Heeren, die hij hoonend betigtte. Doch dit alles wrogt minder uit,dan zijne bedreiging, om na Engeland wedertekeeren. Gemagtigden uit de Predikanten kwamen hem bidden, hij wilde die gedagten uit den zin zetten, en Gods Kerk niet ten roof laaten, hem beloovende, met alles, wat in hunne magt was, ten dienfte te ftaan. Die het roer der Regeeringe hielden, zagen een dreigenden ftorm voor het Schip van Staat opfteeken, en, daar zij geene kalmte uit eenigen anderen hoek konden verwagten ,zich benoodigd te drijven op de Engelfche genade , en 't voor raadzaamst aan, met ftrijken of inbinden van 't zeil, der buije te ontduiken. Zij beloofden Leicester alle onderwerping , welke hij kon verlangen , en deeze fcheen des voldaan (*). > Den zoen, tnsfchen Leicester en Hohenlo, te treffen haperde. Deeze laatstgemelde was van een opftuivenden en geweldigen aart. Hij nam wel eens een flevigen Duitfchen dronk , en voer dan met onbedwonge tong uit tegen zijne vijanden. Met den Engelfchen Overften Norrits was hij , voorheen, in gefchil geraakt, 't geen zo hoog liep , dat deeze hem tot een tweegevegt daagde : hier van was niets gekomen ; dan 't ftak Hohenlo nog in den krop, dat Leickster Norrits na Engeland medegenomen, op 't vriendelijkfte behandeld , en , voor zijn vertrek , tot Ridder geflagen hadt. Ook kon hij,

be-

(*) Hoofdt, II. D. bl. 1176.

Sluiten