Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongenoe gsn over dei voo

flag . 0 naSpai je te verzoenen.

(*) Hoofdt , II. D. bl. 1180, (f) Zie aldaar, bl. 113Ö.

I?4 GESCHIEDENIS

en eischten als de zodanigen erkend te worden, _ Leicestbr verklaarde , dat het Vertoog hem grootendeels niet betrof, dewijl hij nimmer na meer gezags geftaan hadt, dan hem was opgedraagen , dat hij°den afgevorderden Eed aan de bijzondere Landfchappen , Steden en Leden van dien, in dat Vertoog vermeld, onbehoorlijk vondt, en van gevaarlijke gevolgen. Wat de gemaakte veranderingen, door onrustige Menfchea , in den voorleden jaare, op zijnen naam bewerkt, betrof, waar van zij in 't flot fpraaken, begeerde hij nadere verklaaring , wanneer hij doen zou, 't geen hij, naar billijkheid , bevondt te behooren (*).

. . ünnaddelijk hierop kwam één der voornaamfte oorzaakeu van der Staaten lang gevoed wantrouwen, "n ten opzigte van de Engelfchen , ten vollen aan den - dag. Met den aanvang deezesjaars, vatte eene bende der Bezettinge van Bergen op Zoom , tusfehen Brusfel znNaamen, lUNTZou,een Edelman, door den Koning van Deenemarken na Spanje gezonden, om eene verzoening tusfehen Philips en Elizabeth

r.e bewerken ■> en die' °P last zijns Meefters 5 ook daar van gehandeld hadt met Parma (t> In bet Noorden vormde men zich de vreeslijkfte en buiten fpoorig vergrootte denkbeelden van de Spaanfche Magt. Pe Koning van Poolen hadt, door zijnen Geheimfchrijver, Steven Battor , de Algemeene Staaten n - tot

Sluiten