Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 135

tot bevrediging met Philips vermaand; doch te vergeefsch (*). De Koning van Zweeden, verftaande , dat Elizabeth zich openlijk de zaak derBondgenooten hadt aangetrokken, betuigde, dat zij haar waggelende Kroon aan den hachlijken krijgskans waagde Cf). Schoon de Staaten Rantzou in vrijheid, en de hem afgenomene deels geleezene Papieren weder ter hand ftelden, mat hij, in Deenemarken gekomen , het geleden ongelijk zo breed uit, dat de Koning zeer gebelgd wierd, om de ftoutheid van een Gemeenebest, aan 't welk men nog niet gewoon was het ontzag, eenen 011 afhanglijkenStaatverfchuldigd, te betoonen. Da Hollanders, en hier uitkunnen wij de fterkte der Scheepvaart van dien tijd opmaaken, hadden zevenhonderd Schepen inde Zond, die, uit wederwraak, daar werden opgehouden, en uit dit beflag niet gelost , dan voor dertigduizend Rijksdaalders. De kundfchappen, opgedaan uit Ranzou's Papieren, troffen de Staaten meer dan dit geldverlies. Zij vernamen 'er uit, dat een vreemd Vorst, zonder hun te raadpleegen, voorflagen gedaan hadt, om hun met hunnen ouden Heer te verzoenen. Een wijdluftige Brief, door hun aan de Koninginne van Engeland gefchreeven , wijst uit , dat de Deenen den Koning drie punten hadden voorgeflagen. Vrijheid van Godsdienst! in de Veréènigde Nederlanden , Behoudenis der Voorregten in dezelve,

en

(*) Bor, XXI. B. bl. 35. 50, (t) Cambden, p. 808. .

U

MawutI.

Sluiten