Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

ftÏAt'RffS.

Ajtcr-

ltO|U ,

hier door verwekt.

de Spaanfche Schepen in de Haven van Cadix , met voorraad, ten dienfte der Vloot, die Philips tegen Engeland uitrustte , belaaden. Om deezen toeleg te bedekken, hadt Elizabeth eene Vredehandeling begonnen, en Philips zich daar toe ingelaaten, om haar de vrees te beneemen voor de geweldige krijgstoerustingen , welken hij maakte (*).

Terwijl Elizabeth en Philips , beiden op geveinsde ftaatsftreeken afgerigt, elkander poogden te bedriegen, en het met de daad deedeu, vreesden de Algemeene Staaten het flachtoffer te zullen worden van dien Vredehandel, welks gerugt, welhaast,herwaards overkwam , en bij veelen , en bovenal bij de Staaten van Holland, geweldige agterdogt baarde. Oldenbarneveld vernam uit ëukhokst , dat de Koningin tot Vrede overhelde , en droeg zorge , dien Afgezant , ten aanhoore van Getuigen, deeze ontdekking te doen herhaalen. Ongerustheid en wantrouwen vervulde het geheele Land. De fpraak ging, als of Engeland en Spanje de zaak reeds ééns waren, en deeze Gewesten verraaden. Men haalde de fnoode bedrijven van Stanlei en York op , tot groote verbittering der gemoederen tegen den Engelfchen Landaart. Leicester ontdekte , dat de gemelde voorflag , in dit tijdsgewrichte gedaan, eene geheel andere dan. de verwagte uitwerking te wege bragt. Hij was niet onkundig van het oogmerk der Koninginne; doch eene valfche Staatkunde hadt hem in-

geCO Bor, XXI. B. bl. 27.54.0-3-

Sluiten