Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 147

ten niets op drift en belang. Leicester zette zijn plan voort : en zijne Aanhangers vonden 'er zich door opgewekt, om eene Omwenteling, waar van zij vreesden, dat, door tiitftel, niets zou worden, te verhaasten. Te Dordrecht zogten zij het aan den gang te brengen : doch het mislukte (*). Verder bragten zij het te Leyden , maar met een wel verdienden ftegten uitflag. Veel hadden zij zich hier van beloofd. Deeze Stad was opgevuld met Brabanders en Vlaamingen, in de vervolging derwaards geweeken , minzaam ontvangen , en vriendlijk ge. koefterd : de beroemdheid der Hoogleeraaren hadt 'er eene groote menigte Jongelingen getrokken. De eerstgemelden hielden het met Llicesters Partij, dewijl zij hem aanzagen voor den Befchermer eener Godsdiens rbelijdenisfe , van welke zij zichzelven eenigzins als Martelaars befchouwden. De laatstgenoemden lieten zich vervoeren door de drift dei Jeugd en de zugt tot verandering , in dien leeftijd fterker dan in hooger jaaren. Zij maakten eenen aanvang met onderling fmaadlijk te fpreeken van de Wethouderfchap te JLeyden , die de Geestlijkheid nauw aan den band hieldt. Deeze, liet men verluiden ,. was het, die de Synode hadt zoeken te ftremmen; deeze hieldt onzuivere Leeraars en Vijanden der Christlijke Tugtöefeninge de hand boven 't hoofd: deeze befchermde een Hakkius , die in den vollen Kerkenraad hadt durven beweeren , dat de Heeren

var

(*) Hoofdt, II. D. bl 1240.

K 2

Maurits,

Bedoelde , doch mislukte, Opftand te Dordrecht , Leyden en G««-_ da.

Sluiten