Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. #i

niet was, dien zij tot het volvoeren van zulk een plan hadt moeten kiezen,.en beval hem , afftand te doen van zijn bewind over de Nederlanden , en't zelve den Algemeenen Staaten weder optedraagen; dit gefchiedde in Wintermaand des jaars MDLXXXVII; doch het liep aan tot Grasmaand des volgenden jaars, eer de Staaten de Brieven hier van ontvingen (*> Staande zijn afweezen, droegen de Algemeene Staaten 's Lands Regeering den Raad van Staate op. Den Baron van Wiiaongby, door de Koningin tot haaren Stedehouder en algemeenen Legeröverlten verklaard, hadt Leicrster 't Opperbewind over 't Engelfche Krijgsvolk in handen gefield (t).

Dit was het einde der onrustige Landvoogdije een; Mans, die alle Gefchiedboekers met afzigüge ver wen fchilderen. Hij vatte met veel vuurs eer- ei ftaatzugtige denkbeelden op; maar hij hadt noch di hoedanigheden , noch zelfs de ondeugden ,. om 'e een daadlijk bettaan aantegeeven. DeGeveinsdhei ftrekt, om gebreken tevermommen, enkanzomtijd de Braafheid misleiden ; doch die van Leiceste bedroog alleen zwakke verftanden en vooringenomen -móéderen ; zij verkloekte nimmer de Menfcben met oordeel en doorzigt begaafd. Genoeg, tröuv loosheids hadt hij in zijn character, om gevaarhjl

on

Q*) Bor, XXIV. B. bl. 4. Groot Plakaatb. IV.!

bl"'f)'BoR, XXIII. B. bl. 98. 95». A&, Publ. Au. Tom. VII. P. Lp. 7.

K 4

Maurits.

Doet afftand van 't Bewind over de Nederlanden,

Cliarafter van Leicester.

i

i * \

5 ' •■• tjfc

e ■ Jgifc •>

r;et-

5.

Sluiten