Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dïr NEDERLANDEN. 155

der Koningfchen. De Gewesten , deeze Partij toegedaan, door den Oorlog verwoest, door het uitwijken der' nijverfte en "beste Ingezetenen ontvolkt, leverden het gewoone Graangewas niet uit, en gebrek aan toevoer uit andere Landen veroorzaakte eene groote duurte van leevensmiddelen en gebrek, dat onder de fchaarnele menigte , die zich inet ongewoon voedzel moest behelpen, fchroomlijkeziekten baarde. Het liep tot zulk eehuiterfte, dat verarmde -Edelen en neennglooze Burgerlieden , bij donkeret 'avond , brood beedelden. Voorheen welvaarende Dorpen, beroofd van Ingezetenen, werden de fchuil plaats van wild gedierte: verfcheurende Wolven namer de woonplaatzen der M'enrchen in, en verflondendi Armen, die zich na 't land begaven, om de gewas fen des velds , welke van zelve voortkwamen , t zoeken. De vrugtbaare Akkers en de grasrijke Wei den leverden een akelig vertoon op , allerwegen dig met ruigte en onkruid begroeid (*).

De voorfpoed deezer fchoone Landftreeken, waa 'zich het oog eertijds verlustigde in 't befchouwc; van Handwerken, Koophandel, en de daar uit voort komende welvaart der Bewoonderen , was met ee groot aantal derzelven na de Ferèènigde Geveste verhuisd. De Zeevaart verfchafte daar overvloe van alle leevensnoodwendigheden. Hunne Scheepe doorzwierven den Oceaan , en bedekten de Rivii ren: zij leverden een tot nog ongezien verfchijnz

Of

(*) Boe, XXII. B. bl. 95. Grotii And. p. 102.

Maurits. t

r Bloeien, de ftaac der Ne" derlan1 den.

1 i rt

:1 5

Sluiten