Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156 GESCHIEDENIS

Maurits.

Schets

van der-

zelver

Stnatsge-

fteltenis-

fe.

op, uit den Oorlog rijkdom en aanwas] haaiende. De bevolking nam dermaate toe door de menigte, die uit Braband en Vlaanderen , om vrijheid van Godsdienstoefening, weeken , dat verfcheide Steden moeiten uitgelegd worden (*). Indien het Gemeenebest der Veréénigde Nederlanden in deszelfs kindsheid, om zo te fpreeken, niet reeds de zwakheden van verouderde Staaten gevoeld hadt , inlandfche Onlusten naamlijk, zou het toen reeds zeer gedugt voor Spanje geweest hebben. Dan het trok, egter, zeer veel voordeels van die onlusten. Zij gaven gelegenheid, om de beginzels der Staatsgefteltenisfe op een vasten voet te brengen en te verfterken.

In het Vertoog, 't welk de Staaten van Holland inleverden tegen de bedenkingen van den Heer Wilkes (f), a's mede in 't geen zij te Haarlem tegen Leicester te voorfchijn bragten, ftelden zij de vveezenlijke Regten voor van alle zamenverbondene Gemeenebesten. „Philips," beweerden zij, „ van de Regeeringe vervallen zijnde, dewijl hij- de „ Voorwaarden, die Vorst en Volk aan elkander

verbinden, gefchonden hadt, verviel dezelve aan „ de Staaten. Doch het gezag der Staaten berustte „ niet in de dertig of veertig Perfoonen,dieterDag„ vaart verfcheeuen. Maar , gelijk niemand ooit

wettig de Pvegcering voerde, dan bij opdragt en „ bewilliging der Landzaaten, die zich altoos voor-

„ zien

(*) Bor, XXII. B. bl. 95. Grotii Annal. 'p. 102. (1) £ie aldaar.

Sluiten