Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDE N. 759

geeringsgedenenisfe. Doch zij gingen zeker te verre, wanneer zij, in den aanvang deezes Vertoogs, beweerden , dat, van ouden tijde af, zonder verandering, ,, de Vorst zijn gezag ontvangen hadt van de Edelen en Steden, de Staaten verbeeldende; 3J dat hij nooit Oorlog aangevangen , Vrede gc,, maakt, Schatting geheeven , of iet anders verrigt ,, hadt, de geuieene zaak betreffende , zonder be„ williging der Staaten; dat zij den Vorst tot reden ,, bragten, als hij door kwaaden raad misleid was., ,, zelfs mat ftraffc zijner Raadslieden." — Zij hadden desgelijks mis , als zij tegens de ftelling van den Heer Wilkes, „dat den Staaten nochHeerfchappij, „ noch Hoogheid kon toebehooren ; maar dat die, ,, indien 'er eenige in de Gewesten ware , bij clen ,, Gemeenen man gezogt moest worden," llaande hielden , „ dat het Volk nooit eenig deel gehad j, hadt in het Bewind of in de verkiezing der Ovcr-

„ heden." De langduurige Oorlogen tusfehen

de Hoekfchen en Kabeljaauwfchen vloeiden over van voorbeelden , die het tegendeel toonden. En 't is bekend, dat, in Vlaanderen en Bmband , de Steden reeds zeer vroeg kleine, zich veel aanmaatigende, Volksregeeringen gevormd hadden, die , naai welgevallen , de WethoudeiTchap aan- en af-, als mede hunnen Vorst de wet fielden. Het voorbcelc van een zo nabijgelegen Gewest, de zwakheid eeni ger Vorften , de regeeringloosheid onder minderjaa rige Landsheeren, gaven aan de Gilden en Schutte-

ri

Maurits.

Aanmerkingendaar over.

f

i

Sluiten