Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 161

gaat, en, bij gevolge, van die inwendige orde en ftandhoudende magt, welke dezelve bewaarde te midden van de hevigfte fchokken: terwijl Vlaanderen en Braband, overgeleverd aan de dolzinnigheid der onrustige Volksregeering, zich genoodzaakt vonden, onder 't juk den hals te krommen. Doch, als wij ontdekken, dat in eenige Landen van Europa, bovenal in eenige Steden van Duitschland en Zwitzerland, de Volksregeering deeze heillooze gevolgen niet naa zich fleepe , moet in de Nederlanden die Regeeringsvorm een wortel des kwaads in zich hebben. Misfchien voegt dezelve alleen aan arme Steden , waar het misbruik der rijkdommen en de baatzugt geen tuimelgeest verwekt, of de eerzugtgaande maakt.

Dan, fchoon het Volk, irt de Vereenigde Nederlanden, geen deel heeft ia de befchikking der openbaare zaaken, noch door zich zeiven, noch door Plaatsbekleeders, van hun verkooren, en het dus ontzet is, van het fchoonfte voorregt der vrije Regeeringe, moet men erkennen , dat de Regeering der voornaamften,aan welke 'tzelve onderworpen is,'tzelve niet veragtlijk kan maaken of op eenedwingelandfche wijze behandelen. Elk Burger, 't is waar,heeft hier het regt niet, om te raadplegen over Je groote belangen des Vaderlands, of, gelijk zulks oudtijds te Athene en te Rome plaats vondt, zijne gedagten open te leggen in eene openbaare vergadering, of te Hemmen in de verkiezing der Staatsdienaaren. Maar de Regeering en de Ampten van aangelegenheid niet erflijk zijn-

■IV. Deel. L de

Maurits.

Sluiten