Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6i GESCHIEDENIS

Maurits.

de in eenige Famüien, als te Bern va. te Venetië , is 'er geen Burger,of hij kan 'er na dingen,'t zij door zijne uitftekende bekwaamheden , 't zij door het gezag,'t geen de rijkdommen geeven in een Land, waar de Koophandel aan eene eerzugtige nijverheid zo veele wegen opent,om dezelve te verkrijgen. Daarenboven deeze Aropten, veel eer aanzienlijk zijnde dan geldverfchaffende, veroorzaaken natunrlijk geen onrust, dewijl overal, waarde Koophandel de voor. naamfte grondfteun van den ftaat uitmaakt, de fchatten het hoofdvoorwerp zijn der bejaaginge: de bezigheden des noesten handels houden den geest onledig enlaaten geen tijd over, om Partijfchappen of Eerzugtige ontwerpen te vormen. . De Hoofden des Staatsbeftuurs, met geene andere dan eene ontleende magt bekleed, zijn, even als de minfte Burger, verpligt tot het waarneemen van alle Wetten, die zij afkondigen , en tót het betaalen van alle Lasten , welke zij opleggen, en daar zij, in zaaken van belang,niet zonder eenftemmigheid mogen befluiten, kunnen zij hunne magt niet misbruiken. Zij zijn in 't Gemeenebest de eenigen, die zich Volks-Vorften mogen noemen, maar zijn tellens de eerfte Onderdaanen; geen Wet kunnen zij maaken, of dezelve verbindt hun desgelijks; zij hebben geene magt,dan om de rust en het gezag des Gemeenebests te bewaaren, en tot befchadigen zijn hun de handen gebonden.

Voorts is de Burgerlijke vrijheid verzekerd, door de verdeeling tusfehen de Wetgevende en Uitvoerende Magt: en;dewiji de Wethouderlcbap der Steden eenen

Sluiten