Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maurit3.

164. GESCHIEDENIS

toetepasfen, en kunnen nimmer, naar willekeurige begrippen, vonnis ftrijken. Indien men door Burgerlijke Vrijheid verftaat 't bezit van 't regt,'twelk ieder toekomt , om te denken en te handelen naar zijn eigen welgevallen, zonder dat zelfde regtineen ander te fchenden, mogen wij verzekeren, dat dit regt nergens volkomener bezeten wordt, dan in de Verèènigde Nederlanden. Elk Burger mag God dienen naar 't licht van 't onbedwingelijk gewisfe : hij heeft niet te vreezen, dat hij uit zijn werkwinkel of van agter den ploeg zal gehaald worden, om ter zee te dienen, of, zijns ondanks, het fchriklijk beroep des bloedvergietenden Krijgs te leeren. In vrede mag hij de vrugten van zijn vlijt en zweet inzamelen : en zich op de regten der Menschlijkheid beroepen tegen eenen Magtigen, die hetbeftaat, hem te onderdrukken. Zijne Vrouw , zijne Dogter, mogen de bekoorlijkheden der fchoonheid met de onbevlektfte kuisheid omdraagen, zonder vreeze , dat begunstigde Onverlaaten het zich ongeftraft zullen onderwinden, die te fchenden. Hij vreest min, dan elders , in* Perfoon of Goederen beledigd te worden door de Vijanden der Maatfchappije, zo talrijk, onder gebrekkige Regeerings vormen, waar het misdrijf duizend wegen weet, om het ftraffend zwaard der geregtigheid te ontkomen , en onder de zwakke Staatsbeftuuren, waar men wel de misdrijven weet te ftraffen, doch niet te voorkomen : en dus de woeste en oproerige Burger meer vrijheids heeft dan de ftille en aibeidzaame.

In

Sluiten