Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 167

gevonden hebben, waar, metéén woord, de Maatfchappij bloeit en vermenigvuldigt, ondanks de ongunstigheid der Lands- en Lugtsgefteltenisfe ; men kan , zeg ik , niet ontkennen , dat zulk een Land onder eene goede Regeetingsvorm moet ftaan. De gebreken zijn daar niet, gelijk wel elders, de uitwerksels der Staatsgelteldheid j maar de gevolgen van vreemde oorzaaken. Bij voorbeeld : wanneet men tegen de Spaanfche Dwinglandij opltondt, waren 'er niet weinig Ingezetenen , die door bijzonder belang, Staatkundige of Godsdienstige vooroordeelen gedreeven, wel verre van 's Lands welvaart te behartigen , 't zelve belaagden. In zulk een ontrustend tijdsgewrichte, noodzaakten de Wethouders der Steden de verdagte Burgers te vertrekken , zonder hun tijd te geeven, om hunne zaak in regtcn te verdeedigen. Dit is meermaaien en op Hoog Gezag gebeurd. Dan deeze handelwijze, die de Voorregten van eenige Burgeren fchondt, met inzigt , om die der anderen te bewaaren, ftondt gelijk met niet min geweldige bedrijven, in de verftandigst beftuurfte Gemeenebesten gepleegd. Dezelve hadt moeten ophouden, zo ras de oorzaak, welke daar toe aanleiding gaf, niet meer beftondt. Maar, ongelukkig-, zijn de fchikkingen , in zulke omfiandigheden gemaakt , in Wetten veranderd. Wel is waar, de Staaten hebben vastgefteld, daar van geen gebruik te maaken, dan in dringende gevallen : en zich zelfs aangebooden, om de zodanigen, die des te klaagen hadden, te hooren. Hun bijftand is ook meermaaL 4 len

Maurits-

Sluiten