Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163

GESCHIEDENIS

Maurits.

Vrijheid der oude Gemeenebe&tenjnei de tegemvoordige verijeleeken.

len verzogt, en niet zonder vrugt. Dan , dewijl zij flegts als Middelaars , en niet als Regters, konden handelen, blijft het misbruik over: en 't zou zo veel noodzaaklijker zijn , 't zelve afcefchalfen, daar het onderdrukken gevaarlijk is in een klein Land, in 't welk zij, die het Bewind voeren, zo na aan de Onderdaanen komen , dat zij, dagelijks, met elkander kunnen te doen hebben, wanneer perfoonlijke veete zich ter wraake kan bedekken met den dekmantel van 't algemeene welweezen. Zou het geen eenvoudig middel weezen, ter weeringe van zulk een misbruik , dat het Geregtshof van elk Landfchap de magt gegeeven wierd , om, in zodanige gevallen, de zaak te onderzoeken en te beflisfen (*).

Dit miskwaam , en eenige anderen uitgezonderd, die eer de gevolgen zijn van toevallige oorzaaken, dan de noodwendige uitwerkzels der Staatsgefteltenisfe, is de Burgerlijke Vrijheid, in de Feréénigde Nederlanden, volkomen verzekerd. De oude Gemeenebesten, waar in de Volksregeering plaats vondt, gingen bezwaard met meerder en 1'chadelijker ongemakken. Jk zou van dezelve niet reppen, om ze eenigzins in vergelijking te brengen, indien zommigen geene gewoonte hadden van zich fteeds op het oude Staatsbeftuur van Griekenland en Rome te beroepen. Eene waarneeming , die het Staatsbeftuur, van 't welke wij thans fpreeken, en misfchien alle van het tegenwoordig

(*) Ed. v. Zürci Cod. Bat. Tit. Buil. S. HÉ n. 4, p. 143-

Sluiten