Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beu. NEDERLANDEN. ió>

woordig Europa, den voorrang geeft boven die zo hoog opgehemelde Regeeringsvormen , beftaat hier in, dat de Vrijheid thans veel algemeener verfpreid is , dan ze toen was. De Slavernij is afgefchaft. Wie waren die Atheners , die Spanaanen, die Romeinen , van wier Vrijheid men met zo veel ophefs gewaagt, dat men 'er nog voor verfteld ftaat ? Kleine Dwingelanden, alleen zich bevlijtigende , om te beletten, dat de eene Burger den ander niet onderdrukte , bijkans altoos verüaafd aan het hoofd eener Partije, dat, met de daad, in hunnen naam,regeerde , fteeds te vuur en zwaard de Nabuuren ontrustende , als zij in hun eigene ingewanden niet wroetten , en, om zich geheel en al te kunnen overgeeveu aan deeze ontrustende bedrijven, het vernederend en haatlijk juk der Slaavernije verzwaarden op de fchouwderen van het grootfte gedeelte der geenen , die onder hunne Regeeringe leefden. In het Atheenfche Gemeenebest, 't welk niet meer dan twintigduizend Burgers telde , bevonden zich vierhonderdduizend Slaaven. Deeze Slaaven in gelijke deelen verdeelende, hadt elk Burger het bewind over twintig zijns gelijken, indien men deezen naam konde geeven aan weezens , beroofd van de heilige Regten, welken hun, als Menfchen , toebehoorden, De Verdrukkers, met de Onderdrukten in zulk eene groote onevenredigheid ftaande, mogten, derhalven , gehouden worden voor kleine Dwingelanden , en hun Beftuur voor eene Dwinglandfche Regeering der Voorjiaamfcen. Te Sparte was het lot der Heloten L 5 ver-

Mauritj.

i

Sluiten