Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

173

foort van Staatsregeering: waar van men te vooren geene of .ten minften zeer flauwe denkbeelden hadt.

De Burger, die het meest toebragtom deGemeenebestgezinde denkbeelden, door zijne welfpreekenheid, te verfpreiden, en door zijne kloekberadenheid ftaaade te houden, was deonfterflijkeOLDENBARNEVELD. Die deedt het meest, om de Vereenigde Gewesten voor het Engelfche juk te beveiligen: en zij werden 'er niet geheel van ontheven, eer zij de plaatzen,tot verzekering gegeeven, herkreegen hadden: dit duurde nog een geruimen tijd; want de Engelfchen wilden 'er niet van afftappen: en wij zullen zien,hoe 'tOi.denbarneveld was, aan wien de Veriènigde Ne' derlanden deezen dienst hebben dank te weeten. Hij was 't Hoofd des Gemeenebests; hij verhief Maurits, zo ras hij bemerkte, dat deeze 'er de arm van kon weezen. Het Schip van Staat werd toevertrouwd aan deeze twee groote Mannen. De een hieldt met een bedaerd verftand, door ondervinding verlicht, het roer, en ftuurde het in een zee, vol klippen en zandbanken: de ander verdeedigde het,met hetvuur der jeugd en de dapperheid van een Held , tegen Vijanden en Zeeroovers. . Het vervolg deezer Ge-

fchiedenisfe zal ons met de levendigfte trekken toonen , welk een veel vermogenden invloed twee Mannen van verftand kunnen verkrijgen op een Volk aan, onafhanglijkheid gewoon; welk eene verheffing zij kunnen geeven aan zielen , door ramp gedrukt, en welk een luister zij kunnen bijzetten aan een Staat, wiens beftaan' tot nog een betwistbaar ftuk was.

VIJF-

Maurits.

Sluiten