Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

VIJFTIENDE BOEK.

Van de Vernieling der Onverwinnelijke Floot tot de Verovering van Groningen.

Tweede en Derde Tijdperk.

De Onvenvinnelijke Floot vernield. Schielijk

opeenvolgende vermeesteringen van Prins Maurits. Eenst , Aardshertog van Oostenrijk ,

tot Algemeen Landvoogd der Nederlanden benoemd. De bemagtiging van Groningen ver-

êénigt eindelijk de zeven Landfehappen, onder den naam van de zeven Feréénigde Gewesten bekend.

DeKrijgsknegtenmisnoegd.

"1588.

N

auwlijks begonnen de Feréénigde Gewesten af te zien van het ontwerp , om zich eenen Heere te onderwerpen, en het plan te vormen om een Gemeenebest opterichten, of zij ondervonden de gevolgen van zodanig eene Staatsgcfteltenisfe, wanneer dezelve, in ftede van de vrugt te zijn van rijp en bedaard overleg, veel eer gevallig ontftaat, en uit een zamenloop van omftandigheden gebooren wordt. In Landen, waar alle Burgers geen Soldaaten zijn, fchijnt het onmogelijk eene aanzienlijke krijgsmagt op de been te hebben, zonder aan hem, die 'er het gebied over voert, hooge Eertijtels te fchenken en eeneti voornaamen invloed op het Staatsbeftuur te geeven. Om zijne ontwerpen met kragt door te zetten, behoort hij eene bijkans oniifhanglijke magt te bezitten.

De

Sluiten