Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Gezanr-

fchap der HervormdeLeerbaren na Engeland.

I?3 GESCHIEDENIS

niet vangen. Men was , derhalven , in de droeve noodzaaklijkheid, om tot het uiterlle van geweld te komen. Prins Maurits belegerde Medenbük met eenige Vaandelen Ncordhollandfche Poorteren en een hand vol Krijgsvolks. De Stad werd befchooten, en beantwoordde zulks met fchieten. De Haven was, uit vreeze , dat de Engelfchen iets tot ontzet der Stad zouden beftaan, geflooten doorOorlogfchepen, die ook, bij wijlen, op de Stad vuurden. Van tijd tot tijd vielen 'er fchutgevegten voor tusfehende Belegerden en de Belegeraars (*)• Dus fcheen de band der Verééninge, met zo veel moeite gelegd, te zullen breeken, en de Feréénigde Gewesten vonden zich tellens blootgefteld aau eenen In- en Uitlandfchen Oorlog.

Tot vermeerdering dier verlegenheid diende , dat Koningin Elizabetii haare aanzoeken verdubbelde , om de Algemeene Staaten tot een Verdrag met Spanje te beweegen. In alle andere gevallen zouden de Predikanten gefchreeuwd hebben tegen eene Onderhandeling-, (trekkende om een doodlijken neep aan den Hervormden Godsdienst toetebrengen ; dan nu hielden de Kerken van Nederland , de Hollandfche alleen uitgezonderd, zich te vreden met eene Bezending na Engeland aftevaardigen , om Elizabeth te beweegen tot het handhaaven van den Hervormden Godsdienst hier ten Lande, bij de Vredehandeling met

Span-

(*) Reyd, VIL B. bl. 138. Veuus, Hoorn,bl.4S1. Bor, XXIV. B. bl. 29 enz.

Sluiten