Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

I.ot van Sumoi.

it* GESCHIEDENIS

de befcbuldiging, dat hij gezegd zou hebben, dat'er geene hulpe uit Engeland te wagten was. Doch Sonoi deeze niet, maar wel de verzekering krijgende, dat Leicester afftand van de Regeeringe gedaan hadt, tradt met Prins Maurits in onderhandeling, en kwam tot het treffen van een Verdrag , waarop deeze te dier Stede zijne intreede deedt, en de noedige fchikkingen maakte tot het herfrel der goede orde (*). Sonoi klaagde welhaast, over 't fchenden van 't Verdrag, over gebrek aan eerbetoon , ja verguizing. De gantfche Burgerij fcheen dermaate tegen hem verbitterd, dat Prins Maurits hem in zijne bijzondere hoede moest neemen , om hem voor den overlast van 't Gemeen te beveiligen : men viel hem lastig met Regtsgedingen: alles fpande zamen, om hem het verblijf wars te maaken : en de Staaten van Holland , misnoegd op zulk een Dienaar , die nog bleef handelen met muitende Knegten aan verfcheide oorden , verklaarden rondborftig ter Algemeene Staatsvergaderinge , dat zij zijn dienst niet meer begeerden: waarop hij zijn affcheid verzogt en verkreeg (f). Hij begaf zich na Engeland: en de Koningin fchreef ten zijnen voordeele. Hij ontving, in den jaare MDXCIII, duizend Ponden, bij afrekening van het Geld, 't welk hij beweerde nog bij

den

(*) Bor, XXIV. B. bl. 44. G. A. W. Beleg van Me étnblik, Mf. Cort Perhaal van het verhandelde met Sonoi, gedrukt 1588. (t) Refol. HolL JS88, p. 176.

Sluiten