Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 181

den Staat te goed te hebben, en werd hem een Jaargeld van duizend Ponden toegelegd, 't welk op zijne Dogter zou verfterven (*). Hij begaf zich, uitiï»geland te mg gekeerd, na Norden in Oostfriesland> en overleedt, op het Kafteel ten Dijke in Groningerland, in den jaare MDXCVII (f> Wij hebben het lot deezes onrustigen Mans , zints hij uit Staaten dienst ging, hier kortlijk willen melden, omdat hij ons, vervolgens, niet weder zal voorkomen.

Terwijl deeze Muiterijen der Krijgslieden woelden, en deBondgenooten gevaar liepen, om door eene trouwlooze Vorstin overgeleverd te worden in de handen eens woedenden Vijands: ontdekte deeze laatfte zijnen toeleg, 't welk alle Vredesonderhandelingen plotsling deedt af breeken, en aan den ftaat der zaake ee»

ne gansch andere gedaante gaf. Philips waste

zeer tegen de Engelfchen verbitterd, om het denkbeeld van geene volkomene wraake op hun te neemen te laaten vaaren. Engeland bemagtigende, zou hij, zijns bedunkens, den tegen hem opgeftaanen Gewesten den. meesten bijftand ontzetten, de ketterij in haare fterkue borstweering aantasten , en in ftaat zijn om den Catholijken Godsdienst in-geheel Europa te herftellen. De Vorften deezes Eilands hadden, tot voorkoming van opftanden, alle Sterkten doen flegtten, de kusten lagen open, en het binnenfte des Lands was zonder tegenweer. De Saxen, de Deenen, de Noorman'

(*) Refol. Hol. 1591- bl. 55. 1593. bl. 49. (t) Bor , XXIV. B. bl. 94. -1031 M 3

Maurits.

Ontwerpen ran Phiup» tegen Engeland.

Sluiten