Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i85 GESCHIEDENIS

Maurits.

't Gedrag der En-

gelfche en Rollanderen.

verlies,[aan de algemeenheid van het treurgewaad^ niet blijken mogt, het draagen van rouwgewaad, naa 't verloop van eenige dagen ,alomme deedt verbieden. Philips zelve ontving de tijding, met eene onbeteuterde houding, zeggende? Ik heb mijne Vloot uitgezonden om de Engelfchen, niet om de Elementen te bevegleii. Ik dank God , dat de ramp niet grooter is 1 De Spaanfche Geestlijkheid ftondt lang verlegen, om de oorzaak te vinden van deezen tegenlpoed eener Catholijke Vloote, welker gelukkigen tocht zij voorfpeld hadden ,■ dewijl dezelve diende om Ketters* en Rijksoverweldigers te onder te brengen: in 't einde begreepen zij, dat deeze ramp mc st roegefchreeven worden aan 't groot getal Ongeloovigen, nog in 't Koningrijk overgebleeven,

De Engelfche en Hollanders zagen deeze gebeurtenis mede aan voor een blijk der Voorzienigh id: tnnat van eene Voorzienigheid, waakzaam te hun., er Pefcherminge, en werkzaam om de ontwerpen van eenen onregtvaardigen, trotfchen en bijgeloovigen Vijand te vernietigen. De Engelfchen hadden honderd man en één Schip verlooren; de Hollanders en Zeeuwen, die eenen gewigtigen dienst deeden met Parma's Vloot binnen te houden, niets geleden. Elizabeth reedt, in zegeltatie, na de Paulus Kerk te Londen, om voor dit heil den Hemel te danken; en werd deeze Zege ook hier ten Lande met Feest- en Dankdagen erkend. Veel bragt dezelve toe tot het doen bedaareu der binnenlandfche Onlusten, en , bovenal,

leer'

Sluiten