Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

[92 GESCHIEDENIS

gaderen, en verzogt dezelven , dat zij hem wilden magtigen, om de Regeering te veranderen , 't welk vijf dagen voor den gewoonen tijd gefchiedde. Men was niet in ftaat, een weigerend antwoord te geeven aan een Man, die eene bende Krijgsvolk en een gedeelte der gewapende Burgeren op zijne hand hadt. De oude Regenten werden ontflaagen , en de Uitgeweekenen te rug geroepen. Welhaast bragt men eene ganfche lijst van bezwaaren tegen Prounink in: en, niettegenftaande zijn fchrandere geest zeer veel raads wist, om veelen derzelven te ontleggen, was de haat tegen hem zo groot, dat hij'er den hals , door den Schout geëischt , niet zou afgebragt hebben, indien Elizabeth geene Middelaaresfe geweest ware , ten voordeele van een Man , die zo lang en zo veel ten ;haaren dienste gearbeid hadt. Hij bleef gevangen tot in Hooimaand des jaars MDLXXXIX , wanneer hij uit de Stad en Vrijheid van Utrecht gebannen , en tot alle Ampten onbekwaam geoordeeld werd. Terltond ftak hij na Engeland over; doch bleef 'er niet lang : in 't volgende jaar keerde hij weder na Holland, met Voorfchrijvingsbrieven van de Koninginne, die hij gaarne in perfoon den Staaten zou hebben overgeleverd ; doch deeze gunst werd hem geweigerd: ook fleet hij zijne overige dagen ampteloos , en in geheel andere bezigheden. Ten blijke hiervan Itrekt zijn Boek over de Uitneemenheid van het Gebed des Heeren, met den aanvang der volgende Eeu-

Sluiten