Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN, m

Vfe üitgegeeven voor 't welk de Staaten van Ilol'land, welken hij bet hadt aangebooden , hem tweehonderd Guldens vereerden (*).

Men kon niet w'el tè veel voorzorgs gebruiken, om de zaaden van tweedragt , door Leicester gezaaid , met wortel eh al uittetrekken. De deerlijke Vrugten , die 'er te Geertruidenberg uit voortfprootén, veroorzaakten groote óntfteltenisfe in 'tGemeenebest. De bezetting deezer Grensftad beftondt bijkans geheel en al uit Engelfchen, die, Zich van de heerfchende Onlusten bedienende, en, denkende, dat men hun niet zou durven dwingen, uit vreeze, dat zij tot den Vijand zouden overgaan, die in hunne nabuurfchap lag, allerlei moedwil pleegden. De wanhoop van vergiffenisfe deedt hun tot eenen voltflaagen opftand komen. Zij weigerden het gezag der Staaten , verklaarende , dat zij van niemand, dan Wiixougby, Overlten der Engèlfche Krijgsmagt afhingen, en eischten eenendertig maanden foldy, die meer dan drie tonnen fchats beliepen. Men beloofde , twintig maanden te betaalen, mits zij den Eed deeden aan de Algemeene Staaten en Prins Maurits. Zij fchonden dit Verdrag , en alle middelen, aangewend , om hun tot teden te brengen, waren vrugtloos'. Wïllougby verlterkte de Bezetting met meer Engekch Krijgsvolk, en werd verdagt gehouden van deezen opftand aanteftooken, om die Plaats voorde

Ko-

(.*) Bok, XXIV. B. bL<> eriz. Re/tl, Hall. idoi. blW. Deeh N

Maurits.

Muiterij te Geertruiden'berg , en overgave dier Stad aan Par-

ma.

Sluiten