Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der- NEDER LA NDEN, aoi

inoorddaadig oogmerk overgetüigd , onthalsd en gevierendeeld (*).

De Bondgenóoten, door de vernieling der Onverwinnelijke Floote, moedig geworden , vertoonden hunne magt ter Zee, de Zeeroverijen beteugelende. De ftoutheid, die het zeevaaren inboezemt, en de zugt tot buit veroorzaakte veele bloed'ge ontmoetingen. Een Schip van Jan Antonissen , Vice - Admiraal van Haarlem, op de wagt liggende voor Duinkerken, toen een roofnest, werd, daar de andere Ooxlogfchepen in zee geftooken waren , om den Vijand te agtervolgen , fchielijk omringd door verfcheide Schepen en Vischbooten uit de gemelde Zeehaven. Men verweerde zich lang en dapper, tot dat, door enteringe , eene menigte der Vijanden aan boord was; doch, in ftede vanovergeeven, ftaken zij vuur in 't Kruit, en vloogen met hunne Befpringers in de lugt (f). De Vrijheidsmin, de eerzugt, en tocht na wraake gaven aan den geest eene heftigheid, die tot roekloosheid overfloeg.

Men oordeelde in Haat te zijn, om Spanje dat verderf op den balze te brengen, 't welk het zijnen Vijanden gedreigd hadt. Don Antonio , verdreeve ' Koning van Portugal, reeds eenige jaaren aan de Hoven van Frankrijk en Engeland , en in de Nederlanden omgezworven hebbende , verzogt hulpe, om weder op den Throon des Portugeefchen Rijks

te

(*)Reyd, VIII. B. bl. 154 163,

Cf) Meteren, XV. B. f. 103 verfo.

N5

Maurits.

De Zeemagt der Siaaten vergroof

Zeetocht ia Portugal,

Sluiten