Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£02

GESCHIEDENIS

Maurits.

te geraaken. Hij vertoonde, hoe gemaklijk het zon vallen, Philips een Koningrijk te ontweldigen, welker Ingezetenen eenen fterken af keer van de Spanjaarden koefterden. De Engelfchen en de Bondgenóoten lieten 'er zich te gereeder toe overhaalen, naardemaal belang en wraak hun aanprikkelden tot deezen tocht, die met meer dnfts dan beleids werd aangevangen. De Staaten vergunden Don Antomo Buizen te mogen koopen, en vijftienhonderd Knegten te werven , die onder bevel Bonden van Njcoxaas van Meetrekke. De Koningin gaf eenige groote Schepen: de rest waren Engelfche Gelukzoekers, zender foldye. Johan Norrits was Opper, bevelhebber van het Krijgsvolk ten lande , en Dkake voerde het gebied over de Vloot. In Bede van ,volgens den raad van Don Antonio , op de Engelfche Vloot gefcheept, terftend na Lisbon te ftevenen, fpildeu zij tijd en Knegten in eene onderneeming tegen Caronna en Bifcaijen, waar zij de Benedenftad plunderden, eenige Schepen verbrandden , en een Spaansch Leger verfloegen. Dit tusfehenbedrijf deedt den toeleg van deezen tocht kenbaar worden, en gaf Philips tijd, om Lisbon te verfterken. Hij ontwapende de Portugeezen, die hunnen Koning genegen waren , en zette verdagte Perfoonen in hegtenis. Verzwakt en afgemat,kwam de Landmagtvoor Lisbon, en brak, naa eenige dagen liggens , op ; zij kreeg, egter, het Slot Cafcaris in. Men zou nogmaals Lisbon van de landzijde aantasten, en Draxe van den zeekant, ten beftemden tijde , opdaagen.

Dee?s.

Sluiten