Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fSHi NEDERLANDEN. &oi

tien, en men geen ander regt te kennen, dan dat van Belang en Geweld. Hier van bedienden zich ét Engelfchen, en namen alles weg. Ook hadden zij bij het aanvangen van den tocht na Portugal eene vloot van Hollandfche Schepen , na Rochelle om zout vaarende,gedwongen,het krijgsvolk te voeren:deeze wilden zij,naa het voleindigen van de reis, betaalen met het genomen koornder Ooflerlingen: "t welk de Hollanders weigerden aanteneemen, die naderhand vergeeffch fchavergoeding in Engeland vorderden. (*).

Schoon de hulp, door de Staaten Engeland'bewezen, in het doen mislukken des aanflags van Spanjes Onverwinnelijke £7oo?,Elizabeth geleerd hadt,van hoe veel belang de goede vriendfchap met dit Land ware; en 't zelve op een anderen voet verdiende behandeld te worden,dan men tot nog gedaan hadt, daagden echter de Nederlandfche Gezanten in Engeland geenzins naar genoegen, in de onderhandeling, om het vermeerderen van onderftand:'en zogten de Engelfche Heeren, die zich hier onthielden, de Koningin te overtuigen, dat zij den Heer Willougby 't zelfde gezag moest doen opdraagen, als waarmede Leicester was bekleed geweest. Doch 'er deedtzich geen grond altoos op,om dit te verwagten; naa Leicesters afftand, hadt de ftaat der zaaken eene geheel andere gedaante aangenomen. Maurits, die, Baande Leizesteks verblijf, de grootheid zijns yerftands, gelijk de Groot getuigt, onder een diep

ftil-

(*) Meteren, XV. B. bl. 301. 30a.

Mauritï»

De Engelfchen ± tegen de Nederlanders , met naijver vervuld

Sluiten